Disclaimer

Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alle verwerkingen worden, conform de wet, aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Cel Fondsenwerving, directie Bestuurszaken, Universiteit Gent, p/a Onderbergen 1 te 9000 Gent.

  1. U heeft het recht van toegang tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
  2. U heeft het recht alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.
  3. U heeft het recht om kosteloos de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben te bekomen en die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.
  4. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen richt u, aangetekend, een gedagtekende en ondertekende brief aan de Cel Fondsenwerving, directie Bestuurszaken, Universiteit Gent, Onderbergen 1 te 9000 Gent die u binnen één maand zal meedelen welk gevolg er aan uw oproep is gegeven.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u zich steeds wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Indien u van oordeel bent dat de uitoefening van deze rechten verhinderd wordt, kunt u zich wenden tot de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende zoals in kort geding aangaande alle vorderingen betreffende het door of krachtens de wet verleende recht om kennis te krijgen van persoonsgegevens, alsook aangaande alle vorderingen tot verbetering, tot verwijdering of tot het verbieden van de aanwending van onjuiste persoonsgegevens of die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden is of die langer bewaard werden dan de toegestane duur.